Hoogtepunten Algemene Ledenvergadering

Maandagavond 16 maart werd de jaarlijkse  Algemene Ledenvergadering gehouden. Achtentwintig personen hadden de moeite genomen om de vergadering bij te wonen. Dat is 3,7% meer dan vorig jaar. Begonnen werd met een moment van stilte voor de onlangs overleden Wim de Vette en de vorig jaar overleden Coby van der Gaag en Sjaak de Jong.

Vervolgens werd het verslag over het in veel opzichten succesvolle jaar 2014 en het financieel jaarverslag (klein positief saldo)  behandeld en door de vergadering  goedgekeurd.

Het voorstel van het bestuur om een (beperkte) bijdrage aan het vrijwilligerswerk verplicht te stellen voor alle actieve leden inclusief ouders van actieve jeugdleden leverde enige discussie op, maar werd uiteindelijk met een grote meerderheid aangenomen.

Een ander belangrijk onderdeel was de vaststelling van de contributie. Deze bestaat uit een verenigingsbedrag  en een aan de bond af te dragen bedrag. Voorstel was om voortaan het verenigingsdeel jaarlijks met het inflatiecijfer te verhogen en het (onheilspellend stijgende) NTTB-bedrag daarbij op te tellen. Ook dit voorstel werd aangenomen met dien verstande dat de vergadering het eindbedrag naar boven wil afronden op hele euro’s. Aldus zal geschieden. Het komt maar weinig voor dat een ALV een hogere contributie wil dan het bestuur voorstelt! De contributiebedragen zullen spoedig op de site worden gezet.

De bestuursverkiezingen waren dit keer een formaliteit. Zonder tegenkandidaten hoefde er namelijk niet gestemd te worden. Onder applaus van de leden werden Annelies Snabel (secretaris) voor 1 jaar en Steffen Greup (Sport) voor 2 jaar herkozen.

Het 10-puntenplan 2015, de sluitende begroting 2015 en de rondvraag zorgden voor een levendige interactie met de leden. Afgesloten werd met de verloting van een reiskoffer die Avanti zelf had gewonnen bij de Grote Clubactie. Het was Sebastiaan Langeveld die klokslag 23.00 uur er met deze koffer vandoor ging.  Al met al een positieve vergadering met dank aan alle aanwezigen voor hun inbreng.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Attachment

Ledenvergadering 2015

Leave a Comment